Terms and Conditions

 

Algemene Voorwaarden

 

1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen,

welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In geval

de inkoopsvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de

Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden

van kracht. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze

verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van

de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze

schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.

 

2. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse

verkoop voorbehouden. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel

mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van

de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding

van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. Overmacht

hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

 

3. Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen

te zijn ingediend. Ze ontheffen de koper niet van de overeengekomen

betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

Indien de klacht gegrond blijkt, zal de verkoper zulks kenbaar maken

aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden, de

gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke

goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de

factuur waarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding

gebonden te zijn. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de

koper geschieden.

 

4. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging

ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden

- is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig

te verhogen. De goederen reizen voor risico van de koper. Levering van

orders geschiedt af fabriek.

 

5. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en

onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van

alle vorderingen, incl. toekomstige vorderingen is voldaan. In geval van niet

tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door

de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of

ingebrekestelling.

 

6. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te

geschieden. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5% per maand, te

rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag van

rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te

betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij ontbinding

der overeenkomst en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en

retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

 

7. de koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de

verkoper of diens rechts opvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde

van levering volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

8. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag

verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de

rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verko -

per of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 10% van het

factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Deze is verschuldigd van

rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde

saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van

rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, zal de verkoop

van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting

hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

 

11. Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een

schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, zonder

gehoudenheid van de verkoper enige schade aan te doen.

 

12. Alle geschillen welke onstaan tussen verkoper en koper zullen door de

verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld,

voor zover de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Nederlands Recht

is van toepassing op deze overeenkomst.

 

13. Door enkele verstrekking van een order aan verkoper, aanvaardt de

koper de toepassing van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

14. Druk- en kleur fouten voorbehouden.